Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Rødovre Statsskoles Volleyballklub, som forkortes RS Rødovre Volley.

Foreningen er stiftet den 16. februar 1963 og har hjemsted i Rødovre kommune. Foreningen er tilsluttet Volleyball Danmark under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmel­ser.


§ 2 Formål

Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke volleyball under organiserede forhold og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.


§ 3 Medlemskab

Som aktivt medlem kan klubben optage enhver, der er fyldt 5 år.

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til volleyballaktiviteter.

Foreningen kan afslå et medlemskab. Den, der har fået afslag, kan bede om, at afslaget forelægges på førstkommende generalforsamling. Foreningen har pligt til at tage afslaget op på generalforsamlingen efter anmodning.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde for­eningens vedtægter og leve op til foreningens for­målsbestemmelse.


§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer eller via foreningens hjemmeside. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen foretages af forældre eller værge. Indmeldelse skal ske efter retningslinjer besluttet af bestyrelsen.


§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen være afviklet, dog refunderes der ikke kontingent. Evt. udleveret tøj, der ejes af klubben, skal returneres til klubben. Klubben kan udstede klubskifteblanket, hvis det ønskes.


§ 6 Kontingent

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingent opkræves halvårligt i henholdsvis september og februar. Licens opkræves i september samtidig med kontingentopkrævning. Opkrævningsmetode og indbetalingsmåder fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer og børn af bestyrelsesmedlemmer har kontingentfrihed. Bestyrelsen kan tildele kontingentfrihed for andre grupper.


§ 7 Restance

Kontingentet og evt. licenser, afgifter mv. skal være betalt jf. de på hjemmesiden offentliggjorte terminer. Bestyrelsen fastsætter evt. sanktioner ved manglende overholdelse af betalingsfrist.


§ 8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlems forpligtigelser.

Et udelukket medlem har krav på at blive hørt af bestyrelsen senest 14 dage efter udelukkelsens effektuering. Bestyrelsen skal efterfølgende stadfæste udelukkelsen, eller ophæve udelukkelsen.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver almindeligt flertal.


§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalfor­samling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og ind­komne forslag skal finde sted med 4 ugers var­sel ved udsendelse af mail og offentliggørelse på foreningens hjemmeside.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsam­lingens afholdelse. Er der indkommet forslag, mailes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag og regnskab offentliggøres ligeledes på hjemmesiden.

Adgang til generalforsamlingen har alle forenin­gens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Er et medlem under 16  år, skal medlemmet være i følge med 1 forælder eller værge for at kunne udøve sin stemmeret.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


§ 10 Dagsorden til ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

5) Fastsættelse af kontingent

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg af formand (i lige år)

8) Valg af kasserer (i ulige år)

9) Valg af bestyrelsesmedlemmer

10) Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen

11) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

12) Eventuelt


§ 11 Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af de stemmeberettigede på Generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om for­eningens opløsning kvalificeret flertal, jf. § 17 og § 18.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten og offentliggøres på foreningens lukkede del af hjemmesiden senest 6 uger efter generalforsamlingens afholdelse.


§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller en femtedel af foreningens stemmeberet­tigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamlingen skal afholdes senest 5 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 


 

§ 13 Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og ordinære bestyrelsesmedlemmer. Antallet af ordinære bestyrelsesmedlemmer er minimum 1, maksimalt 5. Alle  medlemmer vælges for en periode af 2 år på den ordinære generalfor­samling. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem­ er på valg i lige år, medens kassereren og de øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, samt  fyldt 16 år, eller forældre til medlemmer under 18 år. Dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller kassereren, er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Besty­relsen nedsætter efter generalforsamlingen Økonomiudvalg og kan herudover nedsætte nødvendige udvalg til vare­tagelse af løbende eller enkeltstående opgaver og vælge at udvalgsformændene deltager i bestyrelsesmøderne.

Der føres referat fra alle bestyrelsesmøder, og disse offentliggøres på foreningens lukkede del af hjemmesiden. De vedtagne beslutninger og foretagne handlin­ger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.


§ 14 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Besty­relsen skal inden den 1. marts afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten fore­lægges den ordinære generalforsamling til god­kendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkal­delsen til den ordinære generalforsamling.


§ 15 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i marts gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§ 16 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden og kasserer i forening.

Bestyrelsen fastsætter regler for godkendelse af udgifter samt hvilke personer, som skal have adgang til foreningens netbank med hhv. læse- og hæveadgang.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneopta­gelse på mere end kr. 10.000,- godkendes af general­forsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.


§ 17 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver gene­ralforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 18 Opløsning

Foreningens opløsning kræver, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede ved en ekstraordinær generalforsamling. For at foreningen kan opløses, kræves at mindst tre fjerdedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Når det er vedtaget at foreningen skal opløses, skal der samtidig træffes beslutning om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

Senest revideret og vedtaget på RS Rødovre Volleys ordinære Generalforsamling den 15. maj 2018