Generalforsamling 2020

RS ORDINÆR GENERALFORSAMLING - REFERAT

TIL MEDLEMMER AF RS RØDOVRE VOLLEY
FRA Lars Danielsen
DATO & TID Tirsdag den 8. september 2020 kl. 19.00 – 20.30
STED Kostalden, Rødovregård

 

Diverse forkortelser:  B:  Beslutning        I: Input/ønske     O: Orientering      R: referent

 

Netværksmøde – Agenda
PKT. UDDYBNING
Fremmøde 15 medlemmer var mødt frem. Heraf 15 stemmeberettigede.
1.

Valg af dirigent og referent

B – Valg af dirigent: Bent Thorsen

B – Valg af referent: R: Lars Danielsen

Dirigenten har konstateret at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

2.

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning

O – formanden fremlagde bestyrelsens beretning for det forgangne år.

I – Udskudt som så mange andre arrangementer.

Alle arrangementer desværre aflyst. Vi skulle have afholdt Ungdoms DM for U18.

Økonomien har været presset også grundet at vi ikke har fået indtægter fra ”90érne”, men Kassereren har ansøgt DIF´s Corona-fond og har modtaget støtte.

Kids afdelingen er over 50 nu og vi har aldrig været flere spillere.

15 er rykket op på stor bane efter sommerferien. Kids afd. har ikke deltaget i mange stævner i foråret. Kids volley vil ikke modtage medaljer men fokusere på glæden ved at spille. Tak til forældrene og ungdomstrænerne.

Tak til Karsten Albæk for hans mange år som ungdomstræner. Tak Karsten for din store indsats.

Nedsat gruppe med fokus på hvordan vi kan udvikle trænerarbejdet i ungdomsafdelingen.

Fortsat samarbejde med Ishøj omkring udviklingen af de unge.

Samarbejdet omfatter også vores Damehold. HS2 trænes fortsat af Torben Thielow og det betyder at holdet er repræsenteret i 2. division. Godt arbejde Torben.

Mix og Mix Max blomstrer fortsat. Nye spillere kommer til og onsdagstræningen er rigtig godt besøgt.

I forsommeren har vi lagt pres på kommunen, så vi har fået barakken tilbage som klublokale.

Årets ungdomsklub i 2020 blev RS. Her blev fremhævet vores Skolestævne med mere end 1.300 deltagere.

Ungdoms DM er blevet tilbudt værtskabet igen i 2021. Vi har lagt billet ind på U15, da vi har flest spillere i denne årgang. RS har gode muligheder for at få værtskabet tildelt.

 

Formanden takkede de fremmøde for deres aktive deltagelse i drift af klubben. Uden frivillige – ingen klub.

 

O – Bestyrelsens beretning er i sin helhed vedlagt referatet.

B – Bestyrelsens beretning er enstemmigt vedtaget.

V/Peder Toftgård, Formand.

3.

Årsrapport

Forelæggelse af årsrapport

O – Kassereren forelagde årsrapport inkl. revideret regnskab for det forgangne år til godkendelse.

I – Kassereren fremhævede følgende nøgletal:

Tilskud fra kommunen ligger under de respektive hold hvorfor fælles udgifter er stærkt reduceret.

Vi har bl.a. fået fondsmidler (10.000 kr.)

Udgifter til materialer er steget markant – 20 nye bolde til 12.000 kr.

Fald i sociale arrangementer – men der skal være noget at støtte før der udbetales midler.

Beklædning er faldet væsentligt men skyldes at medlemmerne selv betaler.

Mix udgifter er steget grundet deltagelse i stævne i Ikast.

Kontingent indtægter for MIX/Max er positive og generer et + på ca. 17.000 kr.

Kids har også stigende kontingentindtægter grundet tilgang og det afstedkommer også ekstra støtte fra kommunen. Trænerudgiften er høj men en post klubben vælger at prioritere.

Trænerudgifter til ungdom er også høj, men bestyrelsen valgte at støtte de ungdomstrænere i fællesskab med Ishøj.

Skolestævnet: Vi får støtte fra kommunen men har også høje udgifter til bl.a. forplejning.

Samlet resultat: + 35.104,59 kr. hvilket må siges at være godkendt med den høje aktivitet.

B – Årsrapport og regnskab blev enstemmigt vedtaget.

Derudover blev saldobalancen udleveret til gennemgang.

v/Karin Finner Madsen, Kasserer.

4.

Budget 2018

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

O – Kassereren uddelte kopi og fremlagde budgettet for indeværende år.

O – Generelt forventning om øgede kontingent indtægter og ditto tilskud fra kommunen.

”Vi elsker 90érne” ingen indtægter ej heller fra Ungdoms DM. Derfor 25.000 kr. mindre for fælles arbejdsopgaver.

Bestyrelsen vil gerne støtte op om trænerkurser og dommerkurser. Kommunen dækker en del af udgifterne. Vi mangler aktive medlemmer på begge dele i klubben.

Der er afsat budget til DS og HS som vil betyde yderligere udgifter til transport, dommere etc.

Forventning om tilgang til Mix/Max og Kids afdelingen også i 2020/2021 sæsonen.

Oprykning fra Kids til Ungdom vil også give øgede indtægter.

Vi har fået tilsagn om tilskud til Skolestævnet. Skal ansøges.

Budgetteret overskud: 9.688,- kr. + ca. 8.000,- kr. fra ungdomsarbejde = 17.688,- kr

I – Trænerudgifter i f.t. de ældre trænere. Hvordan kan vi holde på dem? Det økonomiske tilskud er med til at fastholde dem som trænere. Kan bestyrelsen tage en dialog om hvordan vi som klub kan holde på dem? Bliver et punkt på det nedsatte udvalgs kommende agenda. Det er også et spørgsmål om tid der anvendes på trænergerningen.

v/Karin Finner Madsen

5.

Kontingent

Fastsættelse af kontingent

O – Kassereren fremlagde oplæg til kontingent for indeværende år - Uændret kontingent 2020.

B – Kontingent blev enstemmigt vedtaget.

6.

Indkomne forslag

Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 

7.

Valg af formand

Valg af Formand

O – Valg af formand – Peder Toftgård. Villig til genvalg.

B – Peder blev enstemmigt valgt. Tillykke!

8.

Valg af bestyrelses-medlemmer

Valg af 1-3 bestyrelsesmedlemmer

O – Valg af bestyrelsesmedlem – Lars Vallentin. Villig til genvalg.

O – Valg af bestyrelsesmedlem – Jens-Halvor Zoffmann. Villig til genvalg.

B – Lars og Jens-Halvor blev enstemmigt valgt. Tillykke!

9.

Valg af suppleanter

Valg af 1-2 suppleanter

O – Morten Hessellund på valg. Villig til genvalg.

O – Pernille Packert Martensen. Villig til genvalg.

O - Jenny Podress ønsker at stille op som suppleant.

B – Morten Hessellund, Pernille og Jenny blev enstemmigt valgt. Tillykke!

10.

Valg af revisor og revisor-suppleant

Valg af revisor og revisorsuppleant

O – Der skal vælges revisor. Forslag: Bent Thorsen.

B – Bent blev enstemmigt valgt. Tillykke!

O – Der blev ikke valgt revisorsuppleant (har vi nu heller ikke haft i mange år).

11.

Eventuelt

Eventuelt

I – Kristine Andersen: Hvor er alle de ungdomsspillere over 18 år som bør bidrage til klubbens arbejde. Det er ikke kun et spørgsmål om at nyde men også yde. Evt. en repræsentant fra Dame og Herre senior. Det kunne være et krav at seniorholdene stiller med en repræsentant.

I – Nedsættelse af et Ungdomsråd i klubben.

I – Generalforsamlingen kunne måske være lidt mere åbent – f.eks. sammen med spisning.

I – Et fokus punkt for bestyrelsen når vi nu har rigtig mange unge i klubben.

I – Pernille: Jeg har mange ideer.

I – Stor ros til Peder og Karin og Pia for deres flotte arbejde i bestyrelsen.

I – Sponsorer? – Pia: Vi har prøvet i rigtig mange år. Har tidligere fået. Men det er meget svært at finde en sponsor. Kunne vi sætte de unge i gang med at gøre en aktiv indsats.

I – Kvaliteten af tøjet er ikke OK. Det går i stykker.

I – Ønske om styrketræningslokale. I FIR er nogle klubber gået sammen om at idrætsforeningerne går sammen om træningslokaler (styrketræning). Således idrætsfaciliteterne kan blive opdateret. Bestyrelsen arbejder på det.

 

Indspark fra formanden: Årets kåringer KIDS og ungdom bliver afsløret til træning i Rødovrehallen. Årets RS’er har i mange år været aktiv i idrætsverden. Han har engageret sig med sine børn i klubben. En fast del af træningsteamet. Aktiv spiller på Mix-Max.

Primus motor omkring Skolestævnet. Som lærer på Tinderhøj Skole har han fået alle årgange til at deltage i Skolestævnet. Stort tillykke til Jens-Halvor Zoffmann.

Bestyrelsen og dirigenten takker for god ro og orden på generalforsamlingen.

 

Rødovre den 8. september 2020

 

 

 

__________________________________                                                     __________________________________

Referent                                                                                                     Dirigent

Lars Danielsen                                                                                           Bent Thorsen